联系客服: iP138.com客服 iP138客服 |

iP查询接口
 • API接口QQ交流群:177096428   iP138 api接口
 • 数据修正QQ处理群:94181690    iP138数据修正

网页提取接口支持HTTPS(赠送100次)

简介:新闻网页正文抽取,可提取互联网上99% 已上文章,智能识别包含的标题及正文内容。 互联网上几百万个站点,每个站点还有N个不同的文章页面模版,您只需要接入我们的接口,就无需再为编写获取文章内容的正则而苦恼了,直接提取标题及正文内容。

已连接应用数:2184

PHP调用网页提取接口示例:

                  <?php
                  $queryUrl = "http://www.sina.com.cn/";
                  $queryUrl = urlencode($queryUrl);
                  $url = 'http://api.ip138.com/text/?url='.$queryUrl.'&type=1';

                  $header = array('token:00d5cb1fac5dc5cbfe2ff218292a2dfd33');
                  echo getData($url,$header);  

                  function getData($url,$header){ 
                    $ch = curl_init(); 
                    curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
                    curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTP_VERSION,CURL_HTTP_VERSION_1_1);
                    curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,$header); 
                    curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); 
                    curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,3); 
                    $handles = curl_exec($ch); 
                    curl_close($ch); 
                    return $handles; 
                  }
                  ?>